Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 4187/2022, Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), z dne 26.1.2023

ZAKON
O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-2)
I. DEL TEMELJNE DOLOČBE
1. poglavje Splošne določbe
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta zakon ureja uresničevanje človekove pravice do varstva osebnih podatkov, obveznosti, načela, upravičenja, postopke in ukrepe, s katerimi se zagotavlja ustavna skladnost, zakonitost in upravičenost posegov v zasebnost, dostojanstvo, tajnost osebnih podatkov, podatkovna samoodločba oziroma druge temeljne pravice posameznika pri obdelavi osebnih podatkov ter pravila o prostem pretoku osebnih podatkov za izvajanje Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba), ter druga vprašanja obdelave in varstva osebnih podatkov.
(2)  Za vprašanja varstva in obdelave osebnih podatkov, ki jih ureja zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov pri obravnavanju kaznivih dejanj, se ne uporabljajo določbe tega zakona.
2. člen
(prepoved diskriminacije glede obdelave osebnih podatkov)
Obdelava osebnih podatkov je prepovedana, če se izvaja na način ali ima za posledico nedopustno diskriminacijo glede na narodnost, raso, barvo kože, veroizpoved, etnično pripadnost, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, spolno usmerjenost, spolno identiteto, premoženjsko stanje, kraj rojstva, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost, državljanstvo, kraj oziroma vrsto prebivališča, zdravstveno stanje, genske predispozicije ali katero koli drugo osebno okoliščino posameznice in posameznika (v nadaljnjem besedilu: posameznik).
3. člen
(področje uporabe)
(1)  Določbe tega zakona veljajo za obdelave osebnih podatkov na področjih, ki jih ureja Splošna uredba ali jih posebej ureja ta zakon in se izvajajo v celoti ali delno z avtomatiziranimi sredstvi, in za drugačno obdelavo kakor z avtomatiziranimi sredstvi za osebne podatke, ki so del zbirke ali so namenjeni oblikovanju dela zbirke.
(2)  Določbe tega zakona ne veljajo za obdelave osebnih podatkov, ki jih izvajajo posamezniki med potekom popolnoma osebne ali domače dejavnosti.
(3)  Za obdelave osebnih podatkov, ki jih Splošna uredba ne ureja, se uporabljajo določbe drugih zakonov, ki urejajo te obdelave, subsidiarno določbe tega zakona ter smiselno določbe 4. do 7. in 9. do 23. člena Splošne uredbe.
4. člen
(veljavnost zakona)
(1)  Ta zakon velja za obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja v okviru javnega sektorja Republike Slovenije, in za zasebni sektor, kadar gre za obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja v okviru dejavnosti ustanovitve upravljavca ali obdelovalca, registrirane v Republiki Sloveniji, čeprav obdelava osebnih podatkov ne poteka v Republiki Sloveniji.
(2)  Ta zakon velja tudi za obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja v okviru dejavnosti ustanovitve upravljavca ali obdelovalca, ki je registrirana zunaj Evropske unije, če so dejavnosti obdelave povezane z nudenjem blaga ali storitev posameznikom v Republiki Sloveniji, ne glede na to,