Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 4104/2023, Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, z dne 1.1.2024

PRAVILNIK
o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določajo vsebina, členitev in oblika sestavnih delov letnega poročila za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta po 13. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljnjem besedilu: ZR).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
1.  uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljnjem besedilu: uporabniki EKN) so zavezanci po ZR, ki morajo v skladu s 13. členom navedenega zakona pri vodenju poslovnih knjig upoštevati enotni kontni načrt, ki ga predpiše minister, pristojen za finance;
2.  enotni kontni načrt (v nadaljnjem besedilu: EKN) je kontni načrt, ki je določen s pravilnikom, ki ureja EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (v nadaljnjem besedilu: pravilnik EKN);
3.  določeni uporabniki EKN so pravne osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena ZR. Določeni uporabniki EKN so vsi posredni uporabniki v skladu s pravilnikom, ki ureja določitev neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, razen javnih skladov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ), ter pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med posredne ali neposredne uporabnike proračuna države ali občin;
4.  drugi uporabniki EKN so uporabniki EKN, razen pravnih oseb javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena ZR. Drugi uporabniki EKN so vsi neposredni uporabniki v skladu s pravilnikom, ki ureja določitev neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ter javni skladi, ZZZS in ZPIZ;
5.  neposredni uporabnik proračuna oziroma posredni uporabnik proračuna je uporabnik EKN, ki je kot neposredni ali posredni uporabnik