Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 3304/2022, Dogovor o ukrepih na podrocju plac in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, z dne 25.10.2022

DOGOVOR
o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023
Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja soglašajo z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023z naslednjo vsebino:
1. Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice
Višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) znaša 4,5 odstotka. Uskladitev vrednosti plačnih razredov se izvede s 1. oktobrom 2022.
Z uveljavitvijo ukrepov iz te točke dogovora je realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZSPJS v letu 2022, ne pa tudi obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov v letu 2023 z učinki v letu 2024.
Vsebina te točke se uredi z aneksom h Kolektivni pogodbi za javni sektor, spremembo priloge 1 ZSPJS, Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z