Danes je 19.7.2024

Input:

Ur. l. RS 2303/2023, Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, z dne 22.7.2023

PRAVILNIK
o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1)  S tem pravilnikom se določijo normativi in standardi v osnovnih šolah s prilagojenim programom (v nadaljnjem besedilu: šole) in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: zavodi), ki obsegajo učno in vzgojno obveznost strokovnih delavcev, učno in vzgojno obveznost ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, merila za oblikovanje svetovalne službe, knjižnice, administrativne, računovodske in tehnične službe ter merila za oblikovanje oddelkov in skupin za izvajanje:
1.  prilagojenega programa za predšolske otroke,
2.  prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom,
3.  prilagojenega izobraževalnega programa osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom in posebnega programa vzgoje in izobraževanja za dvojezično osnovno šolo,
4.  prilagojenih izobraževalnih programov osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom,
5.  posebnega programa vzgoje in izobraževanja,
6.  prilagojenih izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe,
7.  posebnega programa (Post)rehabilitacijski praktikum),
8.  vzgojnih programov,
9.  mobilne službe in mobilnih timov ter
10.  nalog strokovnih centrov.
(2)  Normativi in standardi ter merila, določena v tem pravilniku, se uporabljajo tudi v drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki imajo enote ali oddelke za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.
(3)  Merila za oblikovanje oddelkov in skupin za izvajanje prilagojenega programa predšolske vzgoje in posebnega programa se uporabljajo tudi v socialno-varstvenih zavodih, ki izvajajo prilagojeni program za predšolske otroke in posebni program vzgoje in izobraževanja. Zanje se smiselno uporabljajo tudi ostali normativi in standardi ter merila za oblikovanje svetovalne službe, knjižnice, administrativne, računovodske in tehnične službe.
(4)  S tem pravilnikom se določijo tudi elementi za sistemizacijo delovnih mest za obvezni in razširjeni program ter druga dela, za katera se sredstva na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest v skladu z zakonodajo, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
2. člen
(izobrazba)
V tem pravilniku izobrazba pomeni raven ali podraven po KLASIUS-SRV v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17), in sicer:
1.  osnovnošolska izobrazba je druga raven po KLASIUS-SRV;
2.  srednja poklicna izobrazba je četrta raven po KLASIUS-SRV;
3.  srednja strokovna ali splošna izobrazba je peta raven po KLASIUS-SRV;
4.  višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja) je šesta raven, podraven 6/1, po KLASIUS-SRV;
5.  visokošolska izobrazba prve stopnje ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) je šesta raven, podraven 6/2, po KLASIUS-SRV;
6.  visokošolska izobrazba druge stopnje, specializacija po